Ochrana osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31823998/sk/zakladne-informacie

Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Vo vzťahu ku Vám chceme byť čo najviac transparentní a preto by sme Vás radi informovali ohľadom toho, akým spôsobom, za akým účelom a na základe akého dôvodu spracúvame Vaše osobné údaje.

Obecný úrad Jesenské, IČO: 31 823 998, sídlo: Jesenské 28, 935 36 Jesenské je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Obec Jesenské, v rámci výkonu samosprávy a výkonu prenesenej štátnej správy, spracúva Vaše osobné údaje za účelom a z dôvodu plnenia zákonom uložených povinností, poskytovania služieb jej obyvateľom a návštevníkom obce.

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu a počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy, a to zamestnancami Obecného úradu Jesenské a poverenými osobami na spracúvanie osobných údajov, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Ako dotknutá osoba máte v zmysle platnej legislatívy právo požadovať od prevádzkovateľa informácie a prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Robíme všetko preto, aby spracovanie Vašich osobných údajov prebiehalo riadne a predovšetkým bezpečne. Akékoľvek otázky alebo pripomienky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: starostkaobecjesenske@gmail.com alebo priamo na adresu Obecného úradu Jesenské.

Zodpovedná osoba:

Ing. Žaneta Vargová 

t.č.: 036/6306 870.

mail:prednosta@socu-levice.dcom.sk

Zmluva o určení zodpovednej osoby (klikni na odkaz)