Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného Zastupiteľstva, dňa 28. 02. 2019 o 18:30 hod

Návrh programu:

 1. Otvorenie 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva starostkou obce
 2. Určenie zapisovateľa
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 6. Výzvy - riešenie T:15.3.
 7. Spolupráca s poľovníckym združením
 8. Odmeny
 9. Plán akcií na 1. polrok
 10. Výmena nábytku na Obecnom úrade
 11. Interpelácie poslancov
 12. Interpelácie občanov
 13. Rôzne
 14. Uznesenia
 15. Záver